+381 64 43 65 289 toastmasterssr@gmail.com

U Tostmastersu učiš tako što učestvuješ. U toku sastanka, uzimaćeš mnoge uloge i svaka od njih je iskustvo kroz učenje. U nastavku slede uloge na koje ćeš biti pozvan/a da učestvuješ kao i saveti za njihovo dobro izvršenje. Uloge i odgovornosti se mogu razlikovati od kluba do kluba, pa proveri sa potpredsednikom za obrazovanje ili mentorom kada će da ti se dodeliti neka uloga.

DOMAĆIN

Osnovna dužnost domaćina jeste da vodi sastanke prateći dnevni red koji prethodno pripremi potpredsednik za obrazovanje.

OPŠTI OCENjIVAČ

Opšti ocenjivač je vođa tima koga čine merilac vremena, brojač poštapalica i ocenjivači govora (videti Efektivno ocenjivanje, stavka 202). Uzimanjem ove ulogu, poboljšava se kritičko razmišljanje, organizacione sposobnosti, veštine upravljanja vremenom, veštine motivisanja i izgradnje tima.

OCENjIVAČ

Ocenjivač ocenjuje govornike ili vođu, te ih ohrabruje i motiviše da se dalje usavršavaju. Za ocenjivanje se koriste uputstva iz osnovnih i naprednih priručnika za komunikaciju i liderstvo. Osim usmenog ocenjivanja, ocenjivač predaje pismeni izveštaj govorniku ili vođi. Pri ocenjivanju, ocenjivač se može rukovoditi sa sledećim pravilima:

  • Obraćanje govorniku koristeći „JA“ ili rečenice u trećem licu (Npr. „Ja bih to rekla/rekao….“; „Može da se koristi…“;)
  • Koristi direktne, kratke i jasne rečenice.
  • Koristi OpO obrazac pri ocenjivanju (O- odlično; p-popraviti; O-odlično). Najpre se iznesu pozitivne stvari; nakon toga ono što treba popraviti; i na kraju ponovo pohvaliti dobre stvari.
  • Kada kritikuje, objašnjava kako je nešto trebalo reći da bi bolje zvučalo.
  • Pohvaljuje konkretnu stvar, uz iznošenje argumenata i bez uopštavanja.
  • Ne ponavalja već ocenjeno (npr. govor je bio predugačak; merilac vremena je već izneo tu informaciju).
GOVORNIK

Najveći deo sastanka je predodređen za govornike. Njihovi govori su pripremljeni na osnovu projekta i zadataka iz osnovnih i naprednih priručnika za komunikaciju i liderstvo. Nakon završetka osnovnog priručnika za Kompetentnog govornika, član bira dva programa od ponuđenih 15 priručnika za naprednog govornika, od kojih svaki priručnik sadrži po pet govora.
Za govornika priprema je osnova za uspeh.

MERILAC VREMENA

Svi delovi sastanka su vremenski ograničeni. U toku sastanka, merilac signalizira izlagačima vremenasko trajanje govora, koristeći kartone različitih boja. Naime, zeleni karton ukazuje na istek minimalnog vremena za govor; žuti karton ukazuje da je govor na polovini predviđenog vremena; i crveni karton upozorava govornika da privede govor kraju.
Merilac meri vreme za tri vrste govora: vreme odgovora na blic pitanja tj. zadatu temu (1-2 min); vreme glavnih govornika (varira, ali je najčešće 5 do 7 minuta, dok je za napredne projekte vreme duže); vreme za ocenjivanje govora (2-3 min).

AUTOR BLIC PITANjA

Jedan od članova priprema blic pitanja, čime se omogućuje da svaki član bude aktivan na sastanku. Autor samostalno odlučuje da li će podeliti različita pitanja ili će tema blic pitanja biti zajednička za sve prisutne. Svrha je da se svi prisutni nauče da brzo razmišljaju iako su nepripremljeni. Podstaknuta blic pitanja mogu dati energetski tok sastanka, pa stoga budite originalni.

GRAMATIČAR

Osnovna dužnost gramatičara je da predstavi reč dana i prati pravilnu upotrebu jezika. Gramatičar ispisuje reč dana krupnim slovima kako bi bila jasno vidljiva, uz njenu definiciju, kratko objašnjenje i primer njenog korišćenja. Svi učesnici moraju da iskoriste odabranu reč u svom izlaganju, a gramatičar prati njeno (ne)pravilno korišćenje i/ili pogrešno tumačenje, čime takođe poboljšava svoje veštine slušanja. Cilj je pomoći članovima da obogate svoj rečnik, te pravilno koriste jezik u svakodnevnoj komunikaciji.

BROJAČ POŠTAPALICA

Brojač poštapalica beleži sve upadice nepotrebne reči, uzdahe i zvukove (tkz. „podupirače“) koje govornici koriste da bi popunili pauzu u govoru.
Reči mogu biti neprikladne upadice kao što su „i“, „pa“, „ali“, „tako“, „znaš“, itd. Zvukovi mogu biti „ah“, „um“, „eer“, itd.
Brojač beleži i reči/fraze koje se ponavljaju, kao što su „ja,ja“, ili „to znači, to znači“.
Poželjno je da brojač poštapalica predstavi svoj izveštaj po kategorijama, tako da govornik dobije tačan broj nepotrebnih zvukova po kategoriji. Na taj način govornik dobija jasnu sliku šta je potrebno ispraviti.